Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Smluvní obchodní podmínky vydané dne 1. 2. 2012 společností Tarifomat s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 292 83 183, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215481.

 • I. Úvodní ustanovení

  1.1. Těmito obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem, není-li dohodnuto jinak.

  1.2. Poskytovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí společnost Tarifomat, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 292 83 183, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215481.

  1.3. Zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, jež kontaktovala poskytovatele ve smyslu těchto obchodních podmínek.

  1.4. Kontaktováním poskytovatele podle těchto obchodních se rozumí zejména: a) vyplnění a odeslání kontaktního formuláře nebo objednávkového formuláře na portálu http://tarifomat.cz, https://www.tarifomat.cz, či přidružených webových stránkách, kterým povolil Poskytovatel umístit jako zdroj iframe z www.tarifomat.cz., b) telefonické spojení se s poskytovatelem, c) využití veškerých elektronických médií typu email, SMS.

  1.5. Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje svou vůli být těmito podmínkami vázán, pokud kontaktoval poskytovatele ve smyslu těchto obchodních podmínek nebo navštívil portál www.tarifomat.cz a využil služeb poskytovatele. Tímto zároveň potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil a bez nátlaku s nimi souhlasí.

  1.6. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné zejména na portálu www.tarifomat.cz, v sídle poskytovatele nebo jsou přiloženy ke smlouvě, uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem.

  1.7. Společnost Tarifomat, s.r.o. není spoluvlastněna žádným z operátorů, jejichž služby srovnává. Tarifomat získává smluvní odměnu od operátorů za poskytování marketingových služeb.

  1.8. Tarifomat financuje svůj provoz z prodeje marketingových služeb.

 • II. Objednávky

  2.1. Poskytovatel prohlašuje, že se zabývá zejména nezávislým porovnáváním nabídek produktů poskytovatelů mobilních služeb, dodávek energie, finančních produktů a dalších produktů (dále souhrnně jen „poskytovatelé“) působících na trhu v České republice, a dále pak zprostředkováním vhodných produktů těchto poskytovatelů zákazníkům ve smyslu těchto obchodních podmínek.

  2.2. Zákazník může využít služeb poskytovatele zejména prostřednictvím kalkulačky na portálu www.tarifomat.cz, kontaktováním poskytovatele e-mailem, telefonicky či pomocí příslušného kontaktní formuláře na tomto portálu (dále jen „využití služeb“).

  2.3. Využitím služeb poskytovatele nedochází ke vzniku právního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem. Vztah mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem vzniká teprve na základě uzavření smlouvy mezi těmito subjekty. Zákazník se může před uzavřením smlouvy či před využitím služby seznámit s obchodními podmínkami jednotlivých poskytovatelů.

  Obchodní podmínky mobilních operátorů: Vodafone Czech Republic a.s.
  O2 Czech Republic a.s.
  T-Mobile Czech Republic a.s.

  2.4. Poskytovatel prohlašuje a zákazník bere na vědomí, že využití služeb poskytovatele je zásadně bezúplatné, a poskytovatel si za tyto služby nebude na zákazníkovi žádat žádné platby. Tímto není dotčen nárok poskytovatele žádat na zákazníkovi náhradu případné škody.

 • III. Nahrávání hovorů na zákaznické lince

  3.1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že telefonní hovory na zákaznické lince poskytovatele mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány, a to pouze pro ochranu práv účastníků zákaznického vztahu.

  3.2. Při nakládání s nahrávkami telefonních hovorů bude poskytovatel postupovat tak, aby nedošlo k poškození práv a oprávněných zájmů zákazníka.

 • IV. Neveřejné nabídky

  4.1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že neveřejné nabídky, které mu budou sděleny na zákaznické lince, nebude dále šířit a sdělovat (např. ostatním poskytovatelům mobilních služeb, uživatelům internetových diskuzí, známým atd.).

  4.2. V případě porušení ustanovení dle odst. 5.1. se zákazník zavazuje uhradit veškerou škodu, která vznikne poskytovateli.

 • V. Závěrečná ustanovení

  5.1. Poskytovatel může tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, pokud je taková změna předvídatelná nebo nedochází k nepřijatelnému zásahu do práv a oprávněných zájmů zákazníka.

  5.2 Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:
  Zákazníci v postavení spotřebitele mohou v případě sporu s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem v oblasti energetiky podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným subjektem k řešení takového spotřebitelského sporu je Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 5, Jihlava, PSČ: 58601, webová stránka: www.eru.cz („ERÚ“).
  ERÚ vykonává dohled nad dodržováním zákonných povinností ve zprostředkovatelské činnosti v energetice ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.
  Společnost Tarifomat, s.r.o., IČ: 29283183, je od 9.9.2022 držitelem osvědčení o registraci zprosředkovatele č. 742238047, zápis v registru zprostředkovatelů vedeném ERÚ zde.

V Brně dne 27.5.2019
Přejít na hlavní stránku