Podmínky akce Cashback

Podmínky akce Cashback

Smluvní Podmínky akce Cashback vydané dne 18. 11. 2013 společností Tarifomat s.r.o., se sídlem Praha, Na Hřebenkách 2288/72, PSČ 150 00, IČ: 292 83 183, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 70876.

 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) obchodní společnosti Tarifomat, s.r.o., se sídlem Praha, Na Hřebenkách 2288/72, PSČ 150 00, identifikační číslo: 292 83 183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215481 (dále jen „poskytovatel“) upravují některá vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a jiné osoby (dále jen „klient“) související s programem „CASHBACK“ poskytovaného poskytovatelem na internetové adrese www.tarifomat.cz. Ostatní práva a povinnosti mezi poskytovatelem a klientem se řídí zvláštními smluvními ujednáními (dále jen „smlouva o poskytování služeb“).

  1.2. Znění podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

 • 2. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ ODMĚNY

  2.1 SLUŽBY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

  2.1. Klient může od poskytovatele získat finanční odměnu ve výši a za podmínek smluvených s pracovníkem (operátorem) poskytovatele na základě písemného potvrzení provedeného emailem po ukončení telefonického hovoru realizovaného mezi nimi v rámci sjednání smlouvy o poskytování služeb (dále jen „telefonní rozhovor“).

  2.1.2. Finanční odměnu (dále jen „odměna“) může získat klient pouze v tom případě, kdy s třetí osobou (provozující veřejnou mobilní síť elektronických komunikací) (dále jen „telekomunikační společnost“) uzavře účastnickou smlouvu ohledně využívání služeb elektronických komunikací, jež bude smluvena na dobu určitou a jež bude blíže specifikována v rámci telefonního rozhovoru (dále jen „účastnická smlouva“). Není-li dohodnuto výslovně jinak, může každé osobě vzniknout právo na finanční odměnu vůči poskytovateli pouze jedenkrát,

  2.1.3. Kromě předpokladů pro získání odměny stanovených v čl. 2.1.2. podmínek, může být klientovi odměna vyplacena pouze v tom případě, kdy jsou splněny všechny následující podmínky,

  2.1.4. klient uzavře s telekomunikační společností účastnickou smlouvu, a to výhradně v souvislosti s činností poskytovatele dle smlouvy o poskytování služeb,

  2.1.5. po dobu uvedenou poskytovatelem v telefonickém rozhovoru nedojde k zániku či ke změně účastnické smlouvy (zahrnuje snížení rozsahu poskytovaných služeb), a to s výjimkou těch změn účastnické smlouvy, které byly stranami odsouhlaseny v rámci telefonického rozhovoru (kupříkladu změna na vyšší tarif),

  2.1.6. klient po dobu uvedenou poskytovatelem v telefonickém rozhovoru řádně uhradí své peněžité závazky vůči telekomunikační společnosti (dále jen „rozhodné peněžité závazky“),

  2.1.7. požadavek klienta na vyplacení domluvené finanční odměny bude dle sjednaných podmínek ve formě prvního nebo prvních šesti vyúčtování od telekomunikační společnosti (dle instrukcí uvedených v písemném potvrzení zaslaném emailem dle bodu 2.1.) bude doručen poskytovateli na adresu faktury@tarifomat.cz, a to:

  • do šedesáti (60) dnů od aktivace mobilní služby v případě odměny po prvním vyúčtování,

  • nebo do dvě stě deseti (210) dnů od aktivace mobilní služby v případě odměny po zaslání šesti vyúčtování.

  2.1.8. požadavek na vyplacení odměny dle čl. 2.1.7. podmínek uplatní vůči poskytovateli přímo klient, a to z adresy elektronické pošty uvedené klientem v rámci smlouvy o poskytování služeb (jednání prostřednictvím zástupce či postoupení odměny jako pohledávky vůči poskytovateli není dovoleno).

 • 2.2 SLUŽBY DODAVATELŮ ENERGIÍ

  2.2.1. Klient může od poskytovatele získat finanční odměnu ve výši a za podmínek smluvených s pracovníkem (operátorem) poskytovatele na základě písemného potvrzení provedeného emailem po ukončení telefonického hovoru realizovaného mezi nimi v rámci sjednání smlouvy o poskytování služeb (dále jen „telefonní rozhovor“).

  2.2.2. Finanční odměnu (dále jen „odměna“) může získat klient pouze v tom případě, kdy s třetí osobou (provozující dodávky elektrické energie a/nebo zemního plynu) (dále jen dodavatel energií) uzavře smlouvu o sdružených dodávkách elektrické energie a/nebo zemního plynu jež bude blíže specifikována v rámci telefonního rozhovoru (dále jen „účastnická smlouva“). Není-li dohodnuto výslovně jinak, může každé osobě vzniknout právo na finanční odměnu vůči poskytovateli pouze jedenkrát,

  2.2.3. klient uzavře s dodavatelem energií smlouvu o sdružených dodávkách elektrické energie a/nebo zemního plynu, a to výhradně v souvislosti s činností poskytovatele dle smlouvy o poskytování služeb,

  2.2.4. po dobu uvedenou poskytovatelem v telefonickém rozhovoru nedojde k zániku či ke změně smlouvy (zahrnuje snížení rozsahu poskytovaných služeb), a to s výjimkou těch změn smlouvy, které byly stranami odsouhlaseny v rámci telefonického rozhovoru,

  2.2.5. klient po dobu uvedenou poskytovatelem v telefonickém rozhovoru řádně uhradí své peněžité závazky vůči dodavateli (dále jen „rozhodné peněžité závazky“),

  2.2.6. požadavek klienta na vyplacení domluvené finanční odměny bude dle sjednaných podmínek ve formě průvodního dopisu od nového dodavatele (dle instrukcí uvedených v písemném potvrzení zaslaném emailem dle bodu 2.2. doručen poskytovateli na adresu faktury@tarifomat.cz, a to:

  • do šedesáti (60) dnů od doručení průvodního dopisu od nového dodavatele

  2.2.7. požadavek na vyplacení odměny dle čl. 2.2.5. podmínek uplatní vůči poskytovateli přímo klient, a to z adresy elektronické pošty uvedené klientem v rámci smlouvy o poskytování služeb (jednání prostřednictvím zástupce či postoupení odměny jako pohledávky vůči poskytovateli není dovoleno).

 • 3. VYŘÍZENÍ POŽADAVKU KLIENTA

  3.1. Do třiceti (30) dnů od doručení požadavku klienta na vyplacení odměny poskytovateli dle čl. 2.1.7. TELCO, nebo čl. 2.2.5 ENERGO podmínek, posoudí poskytovatel, zdali klientovi vzniklo právo na odměnu či nikoliv.

  3.2. V případě, že klientovi vznikne právo na odměnu, bude tato odměna klientovi poukázána poskytovatelem bezhotovostně, a to na účet vedený u peněžního ústavu v České republice sdělený poskytovateli klientem. Majitelem účtu u peněžního ústavu, na který bude odměna poukazována, musí být klient.

  3.3. V případě, že poskytovatel dojde k závěru, že klientovi právo na odměnu nevzniklo, zašle poskytovatel klientovi zprávu elektronickou poštou obsahující vysvětlení, z jakých důvodů klientovi právo na odměnu nevzniklo.

 • 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

  4.1. Klient souhlasí s tím, že telefonní rozhovor bude poskytovatelem nahráván, přičemž záznam telefonického rozhovoru může být využit pro potřeby poskytovatele či třetí osoby (telekomunikační společnosti).

  4.2. Práva a povinnosti stran při ochranně osobních údajů klienta upravuje smlouva o poskytování služeb.

  4.3. Klient bere na vědomí, že komunikace stran realizována elektronickou poštou, není zabezpečena a k obsahu elektronických zpráv tak mohou mít přístup třetí osoby.

 • 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  5.1. Pokud vztah mezi poskytovatelem a klientem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  5.2. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování Brno, Nové Sady 25, PSČ 602 00, adresa elektronické pošty faktury@tarifomat.cz.

V Praze dne 18. 11. 2013
Přejít na hlavní stránku